Yoshiyuki Nishi

西義之 , Yoshiyuki Ura, 裏☆西義之

Twitter
Twitter +18 Account

Former assistant of Takeshi Obata.